,

  • Dialog gospodarczy komisji ECON z Paschalem Donohoe, przewodniczącym Eurogrupy

W poniedziałek członkowie komisji ECON przeprowadzą pierwszy dialog gospodarczy i wymianę poglądów z Paschalem Donohoe, przewodniczącym Eurogrupy, który sprawuje tę funkcję od lipca 2020 roku. Wymiana poglądów będzie dotyczyć bieżących prac Eurogrupy, w szczególności krótkoterminowych działań mających na celu zwalczanie gospodarczych, finansowych i społecznych skutków kryzysu COVID-19, średnioterminowych środków wspierających trwałe ożywienie i zwiększających odporność strefy euro oraz długoterminowych przedsięwzięć dotyczących ram zarządzania Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU), w tym dokończenia budowy Unii Bankowej.

Poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., 13.45 – 14.45,
PHS1A002 & Interactio

  • Głosowania komisji ECON, 25 stycznia 2021 r.

W dniu 25 stycznia komisja ECON będzie głosować w sprawie tzw. “wczesnego braku sprzeciwu” dla niedawno przyjętych rozporządzeń delegowanych na mocy Rozporządzenia w sprawie Infrastruktury Rynku Europejskiego (EMIR). Dotyczy ono kilku aspektów stosowania “obowiązku rozliczania” – z jednej strony chodzi o przedłużenie okresu wyłączenia z tego obowiązku transakcji wewnątrzgrupowych z podmiotem należącym do grupy z państwa trzeciego, a z drugiej strony o wyłączenie kontraktów nowatorskich wobec podmiotów mających siedzibę w UE w związku z upływem okresu przejściowego przewidzianego w porozumieniu o wycofaniu się Wielkiej Brytanii z UE.

Członkowie komisji ECON będą głosowali również nad powołaniem wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego.

Poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., godz. 14.45-15.45
PHS1A002 & Webex

  • Spotkanie Grupy Monitorującej ds. USA przy komisji INTA z Carolyn Bartholomew i Robin Cleveland

Grupa Monitorująca ds. USA przy komisji INTA spotka z Carolyn Bartholomew i Robin Cleveland, odpowiednio przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komisji ds. Przeglądu Gospodarczego i Bezpieczeństwa USA-Chiny (USCC), którzy przedstawią wnioski z raportu rocznego 2020 dla Kongresu USA. Prof. Danuta Hübner, która jest sprawozdawcą-cieniem Grupy EPL do spraw stosunków z USA w komisji INTA, omówi wraz z gośćmi prezentowany raport oraz to, w jaki sposób płynące z niego wnioski wpłyną na transatlantyckie stosunki handlowe.

Poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., godz. 16.00-17.30
Webex

 

  • Zorganizowany dialog z Mairead McGuinness, europejską komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i rynków kapitałowych Unii

W poniedziałek Mairead McGuinness wystąpi przed komisją ECON w pierwszym zorganizowanym dialogu od czasu jej mianowania na stanowisko komisarza ds. stabilności finansowej, usług finansowych i rynków kapitałowych Unii w październiku 2020 r.

W tym czasie komisja zatwierdziła dostosowanie systemów prawnych w ramach zakresu jej działalności, regulując tym samym rynki instrumentów finansowych (MIFID) oraz sekurytyzację i prospekty emisyjne, aby wspomóc proces wychodzenia z pandemii COVID-19. Członkowie komisji ECON, w skład której wchodzi prof. Danuta Hübner,  będą mieli okazję zadać pytania dotyczące m.in dokończenia budowy Unii Bankowej, pakietu dotyczącego finansów cyfrowych i strategii w zakresie płatności detalicznych, a także konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Poniedziałek 25 stycznia, godz. 16:45-17:45,
PHS1A002 & Interactio

 

  • Dialog gospodarczy i wymiana poglądów z João Leão, przewodniczącym rady ECOFIN i ministrem finansów Portugalii

João Leão, przewodniczący Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) i minister finansów Portugalii, pojawi się na spotkaniu komisji ECON, aby po raz pierwszy omówić z jej członkami program portugalskiej prezydencji w Radzie na najbliższe sześć miesięcy. Dyskutowane będą również wszystkie elementy wchodzące w skład programu Rady ECOFIN, w tym instrumenty na rzecz naprawy gospodarczej i odporności oraz najnowsze informacje na temat krajowych planów naprawy gospodarczej i odporności, które 27 państw członkowskich ma przedstawić Brukseli i które muszą zostać zatwierdzone przez Radę ECOFIN, aby można było rozpocząć proces wypłacania 750 mld euro z Funduszu Odbudowy.

Poniedziałek 25 stycznia 2021 r., godz. 17:45-18:45,
PHS1A002 & Interactio

 

  • Posiedzenie podkomisji FISC i wymiana poglądów na temat Nowego Partnerstwa z Wielką Brytanią

We wtorek grupa zadaniowa ds. stosunków z Wielką Brytanią (UKTF) weźmie udział w wysłuchaniu publicznym podkomisji FISC, podczas którego przedstawi jej członkom informacje na temat wpływu Umowy o Handlu i Współpracy między UE a Wielką Brytanią na równość reguł gry (ang. level playing field) w dziedzinie opodatkowania, w tym na temat kluczowych kwestii dotyczących zwalczania unikania opodatkowania oraz przejrzystości podatkowej.

Wtorek, 26 stycznia, w godz. 13.45-15.00,

JAN – 6Q2 & Interactio

 

  • Posiedzenie komisji INTA

Posiedzenie komisji INTA poświęcone będzie kształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy, w tym m.in. usuwaniu barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego oraz poprawie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) przez europejskich konsumentów. Omawiane będą również priorytety prezydencji portugalskiej w obszarze międzynarodowej polityki handlowej z udziałem Augusto Santosa Silvy, ministra spraw zagranicznych portugalii, na temat handlowych i gospodarczych aspektów „Nowego programu UE-USA na rzecz globalnych zmian” oraz umowy o handlu i współpracy UE-UK. Prof. Danuta Huebner, sprawująca funkcję sprawozdawcy-cienia Grupy EPL ds. stosunków z USA oraz ds. polityki inwestycyjnej w komisji INTA, podzieli się z ministrem Santosem Silvą swoimi przemyśleniami na temat programu prezydencji, a także przedstawi swoje stanowisko w odniesieniu do transatlantyckiego programu handlowego.

Środa 27 stycznia 2021 r., godz. 13.45-15.45,

Czwartek 28 stycznia 2021 r., godz. 9.00-12.00 i 13.45-15.45,
JAN 6Q2

 

  • Posiedzenie komisji AFCO

Podczas środowego posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych jej członkowie pochylą się nad kwestią udziału obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w Konferencji o Przyszłości Europy, a także programu prezydencji portugalskiej w Radzie w odniesieniu do komisji AFCO. W tej części posiedzenia weźmie udział Ana Paula Zacarias, sekretarz stanu ds. europejskich Republiki Portugalskiej. Następnie członkowie komisji będą dyskutować na temat utworzenia niezależnego organu ds. etyki, a także na temat koncepcji europejskich partii politycznych. Na koniec omówiona zostanie Umowa o Handlu i Współpracy między UE a Wielką Brytanią oraz udział Parlamentu Europejskiego w pracach nad jej zatwierdzeniem. Prof. Hübner przedstawi stanowisko Grupy EPL w poruszanych na posiedzeniu kwestiach, występując jako koordynator Grupy w komisji AFCO.

 

Środa, 27 stycznia 2021 r., godz. 13.45-15.45

Czwartek, 28 stycznia 2021 r., godz. 9.00-11.15,

JAN 6Q1,

 

  • Raport roczny na temat Unii Bankowej – spotkanie sprawozdawców-cieni z Andreą Enrią, przewodniczącym Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w EBC

Prof. Danuta Huebner, sprawozdawca rocznego raportu na temat Unii Bankowej spotka się wraz pozostałymi członkami zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego z Andreą Enrią, Przewodniczącym Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w EBC, aby omówić przyszłość Unii Bankowej i wymienić poglądy na temat specyfiki europejskiego mechanizmu nadzorczego w ramach przygotowań do tworzonego raportu.

Czwartek, 28 stycznia 2021 r, godz. 15:45-16:45,
Webex