,

  • FISC Wysłuchanie publiczne na temat „Wpływu krajowych reform podatkowych na gospodarkę UE”, z udziałem kierownika działu D4 Any XAVIER w DH TAXUD w Komisji Europejskiej, zajmującej się analizą ekonomiczną, oceną i wsparciem w zakresie oceny skutków, i odpowiedzialnej za roczny raport „Tendencje podatkowe w UE” oraz Daniela BUNNA, wiceprezesa ds. Projektów Globalnych w Tax Foundation

W dniu 11 października podkomisja FISC zorganizuje wysłuchanie publiczne na temat „Wpływu krajowych reform podatkowych na gospodarkę UE”. To przesłuchanie jest powiązane z projektem sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie „Wpływu krajowych reform podatkowych na gospodarkę UE”, który będzie prezentowany i omawiany w godzinach 18:15-18:45.

Ana XAVIER z Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za roczny raport „Tendencje podatkowe w UE”, przedstawi stan zaawansowania krajowych reform podatkowych w gospodarce UE.

Daniel BUNN, wiceprezes ds. Projektów Globalnych w Fundacji Podatkowej, przedstawi swoje poglądy na temat wpływu krajowych reform podatkowych na gospodarkę UE.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) daje państwom członkowskim suwerenne prawo do decydowania o swojej polityce podatkowej, ale zobowiązuje je do przestrzegania norm UE. Jednocześnie wybory polityki podatkowej dokonywane przez państwa członkowskie mają oczywiste konsekwencje dla funkcjonowania Jednolitego Rynku. Pożądany jest zatem pewien stopień koordynacji polityki, aby zapobiec takim problemom, jak niepewność prawa, biurokracja, ryzyko podwójnego opodatkowania i trudności w ubieganiu się o zwrot podatku, co może zniechęcać przedsiębiorstwa i obywateli do angażowania się w transgraniczną działalność gospodarczą. Jednocześnie fragmentacja polityki podatkowej w połączeniu z brakiem współpracy organów podatkowych może sprzyjać możliwościom arbitrażu i agresywnemu planowaniu podatkowemu.

Poniedziałek, 11 października 2021, godz., 16.45-18.15

JAN 6Q1 & Interactio

  • Wysłuchanie publiczne ECON z udziałem Andrei Enrii, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego

Na posiedzeniu komisji ECON w czwartek 14 października 2021 r. odbędzie się drugie w tym roku zwykłe wysłuchanie publiczne w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) z udziałem Andrei Enrii, przewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC. Prof. Huebner i inni członkowie komisji ECON zwrócą się do Andrei Enrii z pytaniami dotyczącymi nadzoru SSM nad ryzykiem kredytowym w kontekście wyjścia z kryzysu COVID-19, a także z pojawiającymi się zagrożeniami związanymi z cyfryzacją i zmianą klimatu. Istotne inicjatywy w kontekście tej dyskusji obejmują inicjatywy polityczne dotyczące Basel III, przeciwdziałania praniu pieniędzy i dokończenia budowy unii bankowej.

 

Czwartek, 14 października, godz., 9.00-10.00

JAN 4Q1 & Interactio

 

  • ECON Doroczne przesłuchanie z udziałem przewodniczących Europejskich Urzędów Nadzoru

W dniu 14 października członkowie komisji ECON będą gospodarzami dorocznego przesłuchania z przewodniczącymi ESA, zgodnie z art. 3 rozporządzeń EBA, EIOPA i ESMA.

  • José Manuel Campa, przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz przewodniczący Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA) i, w tej roli, pełniący funkcję drugiego wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS);
  • Petra Hielkema, przewodnicząca Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);
  • Anneli Tuominen, tymczasowa przewodnicząca Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Dyskusja będzie dotyczyła doświadczeń tych instytucji z poprzedniego roku, w tym roli władz w stanowieniu przepisów, nadzorze i koordynacji, a także na oczekiwaniach instytucji dotyczących przyszłego rozwoju i kluczowych wyzwań w kontekście ich potrzeb w zakresie budżetu i środków.

 

Czwartek, 14 października, godz., 10.00-12.00

JAN 4Q1 & Interactio