,

EPRS Online Roundtable ” Znaczenie euro w gospodarce światowej”

Prof. Danuta Huebner weźmie udział w internetowym okrągłym stole organizowanym przez Europejski Parlamentarny Serwis Badawczy na temat “Znaczenia euro w gospodarce światowej”, jako sprawozdawca rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie “Wzmocnienia międzynarodowej roli euro”, a także członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Okrągły stół jest częścią serii obchodów 20-lecia wspólnej waluty UE i będzie się koncentrował na roli i znaczeniu euro w gospodarce światowej, w szczególności na zaletach i wadach tej waluty dla przedsiębiorstw eksportujących, a także na euro jako walucie rezerwowej i wpływie wspólnej waluty na obywateli UE. Profesor Huebner, czerpiąc ze swojego doświadczenia jako profesorka ekonomii i członkini Komitetu Gospodarczego i Monetarnego oraz Komisji Handlu Międzynarodowego, w swoim wystąpieniu spojrzy wstecz na to, co wydarzyło się od czasu przyjęcia rezolucji w sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro. Dokona również podsumowania obecnych wydarzeń gospodarczych i geopolitycznych oraz tego, jak mogą one wpłynąć na obywateli UE i na rolę euro w gospodarce światowej.

Wtorek 6 grudnia 2022 r., godz. 13.30-15.00

Online

 

Sprawozdanie dla komisji po zakończeniu rozmów trójstronnych w sprawie egzekwowania środków wynikających z umów między UE a Wielką Brytanią

Po zakończeniu w tym tygodniu rozmów trójstronnych na temat egzekwowania umów UE- UK, prof. Danuta Hübner przedstawi porozumienie międzyinstytucjonalne. Jest to historyczne porozumienie dotyczące sposobu egzekwowania naruszeń Porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy oraz Porozumienia o wyjściu z UE. Komisja została wyposażona w skuteczne narzędzie zarządzania kryzysowego w celu ochrony interesów UE w przypadku, gdy Wielka Brytania naruszy swoje zobowiązania wynikające z obu umów. Co ważne, w pełni zachowano prawo Parlamentu Europejskiego do kontroli, aby mógł on odgrywać swoją rolę w nadzorowaniu wdrażania umów i środków w przypadku naruszeń ze strony Wielkiej Brytanii.

Poniedziałek, 5 grudnia 2022 r.

Spinelli 3G3