,

Parlament Europejski przyjął rezolucję proponującą traktat stowarzyszeniowy dla uregulowania przyszłych relacji między Unią Europejską i Wielką Brytanią.

 

Biorąc pod uwagę ogłoszone przez rząd brytyjski warunki progowe negocjacji, układ stowarzyszeniowy między UE a Zjednoczonym Królestwem mógłby zapewnić odpowiednie ramy dla ich przyszłych stosunków, mówi rezolucja przyjęta 544 głosami za, 110 głosami przeciw, przy 51 głosach wstrzymujących się. Układ ten mógłby opierać się na czterech filarach:

  • Stosunki handlowe i gospodarcze
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Współpraca w polityce zagranicznej i obronności
  • Współpraca w wybranych dziedzinach, na przykład w zakresie transgranicznych projektów badawczych i innowacyjnych.

Posłowie nalegają, aby tak skonstruowany układ stowarzyszeniowy jasno definiował wspólne zarządzanie traktatem, obejmujące też solidny mechanizm rozwiązywania sporów.

W rezolucji przygotowanej przez Grupę Sterującą ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim podkreśla się wyjątkowość ustroju UE opartego między innymi na wiążących dla wszystkich stron zasadach, wspólnych instytucjach oraz wspólnych mechanizmach nadzoru, egzekwowania prawa i orzekania. Oznacza to, że nawet kraje spoza UE, nawet ustrojowo bardzo zbliżone do Unii i które dysponują identycznym prawodawstwem, nie mogą korzystać z praw, korzyści lub dostępu do rynku w takim samym stopniu jak państwa należące do UE.