,

poniedziałek, 12 października

Posiedzenie komisji AFCO

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Prof. Hübner, pełniąca funkcję koordynatora Grupy EPL w komisji AFCO, weźmie udział w dyskusjach na temat projektu Opinii w sprawie Ustanowienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz projektu Opinii w sprawie Monitorowania implementacji prawa Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018. Następnie zebrani poddadzą pod głosowanie pierwszy z wymienionych projektów oraz opinię komisji AFCO na temat projektu dotyczącego Wdrażania Europejskiego Nakazu Aresztowania i Procedury Wydawania Osób.

 

Posiedzenie komisji ECON

W poniedziałek członkowie komisji ECON, w tym także prof. Hübner, będą głosować nad sprawozdaniem w sprawie polityki gospodarczej strefy euro 2020. W trakcie posiedzenia odbędą się również trzy spotkania wyjaśniające z trzema przewodniczącymi europejskich organów nadzoru:

  • Jose Manuelem Campa, przewodniczącym Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego oraz przewodniczącym Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru (ESA),
  • Stevenem Maijoor, przewodniczącym Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych,
  • Gabrielem Bernardino, przewodniczącym Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Przesłuchania te stanowią część regularnej wymiany poglądów z posłami do PE w celu przedstawienia przez przedstawicieli organów rocznych sprawozdań z działalności nadzorczej, a także udzielenia odpowiedzi na pytania parlamentarzystów.

W drugiej części posiedzenia komisji udział weźmie Fabio Panetta, członek Zarządu EBC, który przedstawi raport Europejskiego Banku Centralnego na temat cyfrowego euro. W raporcie przeanalizowano kwestię emisji cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) z perspektywy Eurosystemu, czyli banków centralnych państw UE stosujących euro jako walutę.

 

wtorek, 13 października

EPP Group Study Days

Z okazji tegorocznego EPP Group Study Days, w najbliższy wtorek przedstawiciele Grupy Europejskiej Partii Ludowej przeprowadzą dyskusje na temat kierunków, w jakich powinna zmierzać Europa. Swoje poglądy w tej sprawie przedstawi także prof. Hübner, która została ustanowiona przedstawicielką polskiej delegacji Grupy EPL w odniesieniu do Konferencji o Przyszłości Europy.

 

czwartek, 15 października

Posiedzenie komisji INTA

Przedmiotem porannej sesji posiedzenia komisji odbędzie się debata na temat polityki handlowej UE oraz tak zwanej umowy UE-USA w sprawie homara znoszącej cła na import z USA niektórych produktów. Swoje stanowisko na ten temat przedstawi Prof. Danuta Hübner, która jest współsprawozdawcą Grupy EPL do spraw umowy UE-USA w sprawie homara.

W trakcie popołudniowej sesji członkowie komisji będą dyskutować na temat stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych, należytej staranności i odpowiedzialności korporacyjnej (due diligence), a także zrównoważonego ładu korporacyjnego.

Kolejnym punktem posiedzenia będzie wymiana poglądów na temat francusko-holenderskiego nieoficjalnego dokumentu w sprawie zrównoważonego handlu, w której udział wezmą Sigrid Kaag, holenderską minister handlu zagranicznego i współpracy na rzecz rozwoju oraz Franck Riester, francuski minister ds. handlu zagranicznego i atrakcyjności gospodarczej.

 

Wspólne posiedzenie komisji ECON i BUDG

Parlamentarne komisje do spraw ekonomicznych i budżetowych będą wspólnie głosować nad przyjęciem raportu w sprawie instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji oraz w sprawie decyzji o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych. Celem tego instrumentu jest wspieranie inwestycji publicznych poprzez zapewnienie im preferencyjnych warunków udzielania pożyczek, jednocześnie pomagając terytoriom najbardziej dotkniętym zmianami klimatycznymi.

Kolejnym przedmiotem głosowania na wspólnym posiedzeniu komisji ECON i BUDG będzie raport zatytułowany „Plan Inwestycyjny na rzecz Zrównoważonej Europy – Jak sfinansować Zielony Ład”. Plan ten ma przyczynić się do finansowania zrównoważonej transformacji, przy jednoczesnym wspieraniu regionów i społeczności najbardziej narażonych na jej skutki. Udział w głosowaniach weźmie prof. Hübner jako jedna z członków komisji ECON.