,

  • Wysłuchanie na temat Polityki Inwestycyjnej organizowane przez Komisję INTA

Podczas posiedzenia Komisji ds. Handlu Międzynarodowego odbędzie się wysłuchanie na temat reformy polityki inwestycyjnej oraz reformy ochrony europejskich inwestycji. Danuta Hübner jest sprawozdawcą cieniem Komisji do spraw polityki inwestycyjnej, w związku z czym będzie jedną z osób występujących w tej sprawie. Przedstawi ona założenia dotyczące rozwiązywania sporów inwestycyjnych.

Wtorek, 26 października, godz. 9:00-11:00

József Antall (6Q2) & online

  • Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącymi Komisji, V. Dombrovskisem i M. Vestager na temat handlu na linii UE-USA oraz Rady ds. Handlu i Technologii

W związku z pierwszym posiedzeniem wspólnej, unijno-amerykańskiej Rady ds. Handlu i Technologii w Pittsburgu, członkowie Komisji INTA spotkają się z wiceprzewodniczącymi Komisji, Valdisem Dombrovskisem i Margerethe Vestager, by przeprowadzić dyskusję na temat sposobu funkcjonowania tejże Rady i szans, jakie narodziły się po powstaniu tego nowego wspólnego ciała. Głos w dyskusji zabierze także Danuta Hübner, sprawozdawca-cień Grupy EPL ds. handlu między Unią i USA.

Wtorek, 26 października, godz. 13:45-15:45

József Antall (6Q2) & online

  • Wysłuchanie publiczne ECON na temat celów równości płci w RRF/KPR

W ramach Europejskiego Tygodnia Równości Płci członkowie ECON omówią w trakcie wysłuchania publicznego z Marią Demertzis, zastępcą dyrektora think tanku Bruegela; Paolą Profeta, profesorem zwyczajnym ekonomii publicznej (Bocconi University) i Aną Cordeiro Santos, badaczką w Centrum Studiów Społecznych (Uniwersytet w Coimbrze),konsekwencje pandemii dla kobiet oraz jak można przemyśleć wyjście z pandemii, tak aby chronić kobiety i promować równość płci.

Wtorek, 26 października, godz. 14.45-15.45

JAN 4Q1

  • Wysłuchanie publiczne FISC — europejskie ramy dotyczące potrąceń podatkowych

27 października 2021 r. Podkomisja FISC zorganizuje wysłuchanie publiczne na temat „Europejskich ram potrąceń podatkowych” z udziałem ekspertów ds. polityki i wybitnych naukowców, aby zbadać, w jaki sposób obecne systemy potrąceń podatkowych stwarzają możliwości unikania opodatkowania, jednocześnie tworząc znaczące bariery dla firm i inwestorów prowadzących działalność transgraniczną.

Członkowie i zaproszeni członkowie podkomitetu przyjrzą się (i) w jaki sposób obecne systemy potrąceń podatkowych ułatwiają praktyki przenoszenia zysków i jak rozwiązać problem unikania opodatkowania w tym kontekście oraz (ii) w jaki sposób procedury w zakresie ulg podatkowych stworzyły złożony system dla firm i inwestorów prowadzących działalność transgraniczną w UE, co prowadzi zarówno do podwójnego opodatkowania, jak i do stosowania oszukańczych schematów podatkowych, takich jak schemat cum-ex.

Podkomisja FISC pracuje obecnie nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy na ten sam temat, które zostanie omówione po wysłuchaniu publicznym.

 

Środa, 27 października 2021, godz. 09.00-11.15

JAN 4Q2 & Interactio

 

  • FISC Wymiana poglądów z członkami Komisji Finansów słoweńskiego parlamentu narodowego na temat wdrażania na szczeblu UE porozumienia OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków

 27 października 2021 r. członkowie FISC przedyskutują z członkami Komisji Finansów słoweńskiego parlamentu wdrożenie niedawnego porozumienia OECD/G20 Inclusive Framework w sprawie globalnej reformy podatkowej, a także ewentualne wprowadzenie unijnej opłaty cyfrowej. Tematami dyskusji będą: dwufilarowa reforma międzynarodowego systemu podatkowego, która wyłoniła się z Planu Działań OECD na rzecz zastopowania praktyk erozji i przenoszenia zysków, oraz oczekiwania związane z wprowadzeniem unijnej opłaty cyfrowej.

Środa, 27 października 2021, godz. 16.45-18.45

ASP 3G3 & Interactio

 

  • Wspólna wymiana poglądów ECON i CONT z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym na temat sprawozdania specjalnego 22/2021 pt.

„W sprawie zrównoważonych finansów: Potrzeba bardziej spójnych działań UE celem przekierowania finansowania na rzecz zrównoważonych inwestycji”

28 października Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) przedstawi członkom Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Kontroli Budżetowej swój „Raport specjalny na temat zrównoważonych finansów:” w sprawie zrównoważonych finansów: bardziej spójne działania UE potrzebne do przekierowania finansowania na zrównoważone inwestycje”, które opublikowano 20 września 2021 r. Sprawozdanie specjalne obejmuje kontrolę planu działania Komisji na rzecz zrównoważonego finansowania z 2018 r., a także dotyczy większego unijnego wsparcia finansowego w generowaniu zrównoważonych inwestycji. Sprawozdanie specjalne wpisuje się w realizację strategii finansowania przejścia na zrównoważoną gospodarkę do 2021 r.

Czwartek, 28 października 2021, 09.15-10.45

JAN 2Q2 & Interactio