,

www

Spotkanie z ambasadorem Królestwa Hiszpanii na temat europejskiego prawa wyborczego

We wtorek, 2 maja Pani Profesor Hübner spotka się z Stałym Przedstawicielem Królestwa Hiszpanii przy Unii Europejskiej, Panem Ambasadorem García-Berdoy. Spotkanie dotyczyć będzie sprawozdania, którego autorką jest Pani Profesor na temat reformy europejskiego prawa wyborczego, które przyjęte zostało przez Parlament Europejski w listopadzie 2015 roku i obecnie znajduje się w Radzie.

Traktaty Unii Europejskiej, szczególnie artykuł 223.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU), dają Parlamentowi Europejskiemu prawo inicjatywy ustawodawczej, w celu reformowania europejskiego prawa wyborczego i formułowania wniosków ustawodawczych w tym zakresie. Wnioski te muszą być jednomyślnie zaakceptowane przez Radę i ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie.

Tekst sprawozdania przyjętego przez Parlament Europejski znajdziecie Państwo tutaj

 

Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych

We wtorek, 2 maja w ramach posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych, pod przewodnictwem Pani Profesor Hübner, odbędzie się międzyparlamentarne posiedzenie posłów parlamentów narodowych z eurodeputowanymi. Spotkanie dyskutować będzie sprawozdania w sprawie “Wdrażania postanowień traktatu dotyczących parlamentów narodowych”.

Obok krajowych parlamentarzystów Komisja wysłucha także komentarzy dotyczących współpracy międzyparlamentarnej, kwestii pomocniczości oraz dialogu politycznego trzech zaproszonych ekspertów, Carlo Casiniego, Ludwika Dorna i Ingolfa Pernice.

W środę, 3 maja także odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych. Agenda przewiduje wymianę zdań z Guy Verhofstadtem nt. negocjacji w sprawie Brexitu. Dodatkowo omawiane będą sprawozdania nt. monitorowania stosowania prawa UE 2015 oraz budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018.

Dodatkowo w godzinach 17:30-18:30 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie z Vice-Przewodniczącym Komisji Europejskiej, Panem Frans Timmermans.

 

Spotkanie w sprawie Brexitu

We wtorek 2 maja, Profesor Hübner weźmie udział w spotkaniu grupy parlamentarzystów odpowiedzialnych za proces Brexitu. Parlament Europejski będzie miał decydujące słowo w sprawie wynegocjowanego między państwami UE i Londynem porozumienia kończącego członkostwo Wielkiej Brytanii w UE. Komisja AFCO, której przewodniczy Pani Profesor jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu na temat wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia. Zgodnie z procedura zgody Parlament Europejski może odrzucić lub przyjąć wynegocjowany tekst, na podstawie rekomendacji komisji której przewodniczy prof. Hübner.

 

Spotkanie Grupy Doradczej New Pact for Europe

W środę 3 maja prof. Hübner uczestniczyć będzie w drugim spotkaniu grupy doradczej New Pact for Europe. Spotkanie prowadzone będzie przez Hermana Van Rompuy, byłego premiera Belgii i przewodniczącego Rady Europejskiej. Podczas dyskusji podsumowane zostaną dotychczasowe działania podjęte w ramach projektu New Pact for Europe oraz zaplanowane kolejne aktywności grupy.

 

Konferencja State of the Union we Florencji

4 maja, Prof. Hübner będzie uczestniczyć w konferencji: „State of the Union” odbywającej się we Florencji. To siódma edycja tego corocznego wydarzenia, organizowanego przez Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute) – międzynarodową organizację naukowo-akademicką. Na przestrzeni lat, gośćmi konferencji byli wybitni europejscy eksperci, przedstawiciele świata nauki i polityki, w tym także głowy państw, ministrowie i inni urzędnicy wysokiej rangi. Celem konferencji jest wykreowanie przestrzeni do dyskusji i refleksji nad Unią Europejską. W tym roku, jej uczestnicy pochylą się głownie nad takimi zagadnieniami jak: przyszłość obywatelstwa europejskiego, demokracja bezpośrednia i populizm, problem uchodźców, kryzys finansowy, rynek pracy i swobodny przepływ osób czy szeroko pojęte bezpieczeństwo na świecie. Prof. Hübner będzie przewodniczyć panelowi poświęconemu roli parlamentów w nadchodzących dekadach. Zostanie, podczas niego omówiony m.in. wpływ parlamentaryzmu i legitymacji demokratycznej na przyszłość Europy.

Więcej informacji oraz webstreaming z konferencji znajdziecie Państwo tutaj